Jste zde: Popis projektu
Deutsch
?eština
24-09-2018

Zemní práce a rekultivace - interdisciplinárni česko - německý vzdělávací projekt

Obsah projektu

V uplynulých letech se zřetelně ukázaly vlivy změn klimatu. Extrémní povětrnostní podmínky mají za následek mimo jiné škody na inženýrských stavbách. Komplexní úkoly při projektování, realizaci a monitoringu ekologických projektů, mimo jiné v případě rekultivačních opatření, v oblasti zemního stavitelství a stavby hrází stejně jako v protipovodňové ochraně, vyžadují úzkou spolupráci nejrůznějších odborností. Vědy o stavebnictví, zemědělství a ekologii se v průběhu času v souladu se svými cíli a úkoly různě specializovaly, z čehož vznikly různé přístupy a postupy při řešení problémů. Z důvodu chybějícího interdisciplinárního pokroku dochází k různému hodnocení problémů a v důsledku toho i k jejich výlučně odborně - specifickému řešení

V rámci projektu, podpořeného programem Cíl 3 / Ziel 3, dojde k inicializaci mezioborového vzdělávacího programu, jehož cílem je zprostředkovat vědecké a praktické dovednosti a znalosti zemědělských a ekologických věd a geotechniky, které jsou potřebné pro řešení rekultivačních projektů a přírodě blízkému způsobu budování zemních staveb a protipovodňových hrází. Toto mezioborové, vědecké porozumění má být prohloubeno a podpořeno.

    Program bude rozčleněn do tří částí. Jednak budou realizována mezioborová školení ve formě několikadenních teoretických a praktických blokových cvičení. Program bude dále obsahovat rovněž doplňující nabídku k prohloubení specifických otázek péče o tuto síť. Jedná se o vzdělávací a školící akce, konference a workshopy, které mají být zájemcům z řad odborné veřejnosti všemi partnery do budoucna nabízeny jako dvoujazyčné (česky, německy). Patří sem i realizace laboratorních praxí a polních pokusů stejně jako odborné exkurze v Česku i v Německu. Nabyté teoretické vědomosti tak budou ověřeny a rozšířeny prostřednictvím praktických cvičení a příkladů z praxe.

Přeshraniční vzdělávací projekt, podpořený programem Cíl 3 / Ziel 3, je primárně zaměřen na studenty a vědecký personál vysokých škol, na zástupce veřejné správy a zástupců z praxe. Po úspěšné účasti na tomto vzdělávacím projektu obdrží každý účastník doklad o účasti, který bude podepsán všemi zúčastněnými vysokými školami.

Popis projektu.